REGULAMIN ZASAD UCZESTNICTWA W KURSIE ORAZ PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRAWO JAZDY

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto-AS”

 

1.

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przez stawę minimalnego wieku dla danej kategorii:

 

AM – 14 lat

 

A1 – 16 lat

 

A2 – 18 lat

 

A – 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba posiada przez co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2

 

B- 18 lat

 

C – 21 lat

 

D – 24 lata

 

2.

 

W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik powinien dostarczyć nr PKK.

 

3.

 

Cena kursu zostaje ustalona w momencie wpisu do rejestru osób szkolonych i obejmuje określoną ustawą ilość zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

4.

 

Opłata wpisowa wynosi 300 zł w dniu rozpoczęcia kursu.

 

5.

 

Opłaty za kurs można wpłacać w biurze ośrodka lub na konto:

 

50 1020 5558 1111 1332 5290 0049

 

6.

 

Opłaty za kurs można rozbić na nieoprocentowane raty w terminach:

 

– opłata wpisowa w dniu rozpoczęcia kursu;

 

– 50% kwoty do zakończenia części teoretycznej;

 

– 75% kwoty do 15 godziny jazdy szkoleniowej;

 

– 100% kwoty do zakończenia kursu.

 

7.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej.

 

8.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się po zakończeniu części teoretycznej.

 

9.

 

Uczestnik kursu zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na wcześniej ustalone zajęcia oraz zgłaszania nieobecności co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

 

10.

 

Zajęcia praktyczne rozpoczynają się w miejscu i o godzinie ustalonej z instruktorem.

 

Osoba szkolona może odwołać jazdy najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. Niezawiadomienie o nieobecności powoduje utratę godzin na szkodę osoby szkolonej oraz zobowiązuje do wykupienia jazd wg. cennika.

 

11.

 

Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania jazd z przyczyn losowych (awaria pojazdu).

 

12.

 

Kurs nauki jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretyczno-praktycznym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

 

13.

 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje osoba, która pozytywnie zaliczyła egzamin wewnętrzny oraz uregulowała 100% płatności za kurs.

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

FB.COM/AUTO-AS

ul. Polańska 123

43-450 Ustroń

tel.: 602 488 678

autoas-ustron@wp.pl