Regulamin

1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego przez ustawę minimalnego wieku dla danej kategorii:
AM – 14 lat
A1 – 16 lat
A2 – 18 lat
A – 24 lata lub 20 lat jeżeli osoba posiada przez co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2
B- 18 lat
C – 21 lat
D – 24 lata

2. W dniu rozpoczęcia kursu uczestnik powinien dostarczyć nr PKK. Czym jest numer PKK oraz jak go otrzymać dowiesz się w zakładce Warto Wiedzieć.

3. Cena kursu zostaje ustalona w momencie wpisu do rejestru osób szkolonych i obejmuje określoną ustawą ilość zajęć teoretycznych i praktycznych.

4. Opłata wpisowa wynosi 300 zł w dniu rozpoczęcia kursu.

5. Opłaty za kurs można wpłacać w biurze ośrodka lub na konto:

Odbiorca: Ustroń OSK Auto-As
Tytuł: Opłata za prawo jazdy [Imię i nazwisko]
50 1020 5558 1111 1332 5290 00496.

Opłaty za kurs można rozbić na nieoprocentowane raty w terminach:
– opłata wpisowa w dniu rozpoczęcia kursu;
– 50% kwoty do zakończenia części teoretycznej;
– 75% kwoty do 15 godziny jazdy szkoleniowej;
– 100% kwoty do zakończenia kursu.

7. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej. (Adres w zakładce “Kontakt”.)

8. Zajęcia praktyczne odbywają się po zakończeniu części teoretycznej.

9. Uczestnik kursu zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na wcześniej ustalone zajęcia oraz zgłaszania nieobecności co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem.

10. Zajęcia praktyczne rozpoczynają się o ustalonej z instruktorem godzinie i miejscu. Osoba szkolona może odwołać jazdy najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. Niezawiadomienie o nieobecności powoduje utratę godzin na szkodę osoby szkolonej oraz zobowiązuje do wykupienia jazd wg. cennika.

11. Ośrodek zastrzega sobie prawo odwołania jazd z przyczyn losowych (np. awaria pojazdu).

12. Kurs nauki jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest pozytywne zaliczenie części teoretycznej.

13. Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje osoba, która pozytywnie zaliczyła egzamin wewnętrzny oraz uregulowała 100% płatności za kurs.

14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.